Прогрес. Заедно!

Основана на знанието икономика - определение и обяснение

Още с въведението в Обновини е отделено специално място на едно понятие, което ще бъде проводник на темите и идеите, които се публикуват на страниците на Аз Управлявам. Понятието е „основана на знание икономика“ и фактически обхваща всички възгледи, подходи и методики, които са водели развитите страни по пътя на техния успех. Нека да мислим за основаната на знание икономика като на благодатна почва, която позволява растежа на конкуретнтоспособна икономика и открива нови хоризонти за обществено развитие. 

За първи път Питър Дракър пише за икономика на знанието в своята книга „Епохата на промяната“. В просторен анализ на американската икономика авторът проследява издигането на знанието от декоративен елемент в управлението на фирмите и на държавата до фундаментален ресурс за растеж и развитие. Още през 1969-та той предсказва, че 10 години по-късно „всеки втори долар в Американската икономика ще бъде спечелен чрез производство и дистрибуция на идеи и информация, и ще бъде похарчен за набавяне на идеи и информация“. И подкрепя тезата си с факта, че секторът с най-голям брой на заетите е образованието - там, където знанието систематично се доставя и се овладява, за да бъде използвано по-късно.

 

„Знанието се превърна в основен производствен фактор за една напреднала, развита икономика“

 

Основаните на знание икономики отговарят буквално на името си - те са пряко базирани на производството, дистибуцията и употребата на знание и информация. Статистически индустриите на знанието спадат към третичния сектор - този на услугите. Така те се разграничават от първичния сектор (земеделие, минодобив, лов и риболов и т.н.) и от вторичния сектор (манифактура и производство). Обаче за развитите страни знанието се е превърнало в истински първичен сектор тъй като то е основният, същественият ресурс на икономическата активност. 

Трябва да се отбележи, че не науката, а именно знанието заема централно място в развитите икономики. За разлика от науката и технологията в техния чист вид, знанието се отличава с това, че може да увеличи продуктивността. Неговото систематично прилагане води до същинското полезно действие на науката и технологиите. 

Затова традиционното схващане за знание се различава съществено от употребата на думата в икономика на знанието. От интелектуална гледна точка знание е това, което е написано в книгите. Съдържанието на една книга обаче е просто информация или дори данни. Знанието от своя страна е фактическото привеждане на информация и идеи в действие за постигането на конкретни цели. 

„От значение в икономиката на знанието не е дали самото знание е ново или старо, а дали е използваемо ... не е сложността на информацията, която се употребява, а въображението и уменията на този, който я употребява“

През 1996 Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) изготвя документ, който цели да проправи пътя за измерване на ефекта на знанието като неделима част от икономиката. Въпреки липсата на конкретни инструменти за тази цел, заключенията еднозначно сочат, че знанието е строителният материал, който оформя растежа и прогреса на развитите страни. То е основна цел на инвестициите, то се разпространява и разпределя, то се свързва и комбинира, то се предава, произвежда и допълва. Всичко това допринася за създаването на индустрии с особено висока добавена стойност, за образоването на конкурентноспособни и висококвалифицирани кадри и за изграждането на ефективни иновационни екосистеми, които генерират заетост.