Прогрес. Заедно!

Мястото на Университетите в създаването на иновации и конкурентноспособност

 

По принцип за най-голяма полза от Университетите се приписва образованието, което понякога е сведено до чисто механично запомняне на факти. Друга значима роля обаче е да служат за местен обществен дебат за бъдещето на технологиите и пазарите. Значението на тази функция на Университетите и нейният принос към способността за създаване на иновации често са подценявани.


Време за четене: 8 минути

 
 

Динамизмът и жизнеността на икономиката зависят от способността на местните фирми да се адаптират към промените в пазара и технологиите като постоянно въвеждат успешни продукти, услуги и производствени процеси чрез иновация. Не всяка икономика успява да се адаптира към тези процеси. Резултатите са следствие на това дали фирмите са способни да впрегнат новото технологично и пазарно знание и да го използват ефикасно. В този процес Университетите са дълбоко въвлечени и техният принос обуславя способността на местните фирми да поддържат жизнена и цъфтяща икономика.

azupravlyavam-bmprofessor.jpg

В настоящата статия ще бъдат представени изводите от проучване, проведено на 22 места в 6 държави, където иновативността е довела до индустриално развитие. Изследователската дейност обхваща периода между 2002 и 2005 като част от проекта Местни Иновационни Системи на MIT. Проучените локации включват високотехнологични клъстъри както и икономически затруднени региони; нови сектори и зрели индустрии; местности с първокласни Университети, такива с второкласни Университети и такива без ВУЗ-ове.

Откритията сочат, че Университетите допринасят за местните процеси на иновиране по разнообразни начини. Един от основните и трансферът на знание – ВУЗ-овете са в състояние да предадат новосъздадено знание в конкретна сфера на частния и държавния сектор. Но често това не е най-значимият резултат. Освен техните собствени достижения, Университетите могат да помогнат за привличането на нов човешки, научен и финансов ресурс от другаде. Те могат да спомогнат за адаптирането на знание, създадено на друго място, към местните условия. Освен това те могат да обединят отделни области на технологичната и пазарната дейност в нова по-високостойностна област. И не на последно място Университетите спомагат за отключването и насочването на знание, което вече съществува, но се използва под потенциалното му полезно действие.

В световен мащаб общностите все повече се интересуват от приноса на иновациите и образованата работна ръка за тяхното дългосрочно благополучие и естествено Университетите са от съществено значение в това отношение. Тези учебни заведения са първоизточникът на най-съществените преимущества на икономиката на знанието: високообразовани хора и нови идеи. Присъствието на ВУЗ-овете може да привлече и други ключови икономически ресурси в региона като например фирми, интелектуалци, финансисти и предприемачи, които търсят да инвестират в новите бизнес възможности, произлизащи от университетския кампус. Изненадващо, едно от най-атрактивните качества на Университетите е, че за разлика от повечето други икономически актьори те са неподвижни – те задължително са въвлечени в развитието на своя регион в дългосрочен план.

Обаче връзката с експлоатационния сектор в икономиката не е залегнал в направата на учебните заведения. Затова при постепенното отваряне на Университетите към пазара на знание и идеи идва и объркването в предназначението им. При положение, че са с ограничени финансови ресурси, как могат да си позволят да се ангажират с икономическото развитие без да пренебрегват обичайните им дейности - образование и изследователска дейност?

 

Университетите могат да помогнат за привличането на нов човешки, научен и финансов ресурс от другаде. Освен това те могат да обединят отделни области на технологичната и пазарната дейност в нова по-високостойностна област. И не на последно място Университетите спомагат за отключването и насочването на знание, което вече съществува, но се използва под потенциалното му полезно действие.


За да разберем, е нужно да се разгледат 4 основни сценарии за развитие на местната индустрия:

  • Зараждане на местна почва – създаване на преди това несъществуваща индустрия на локално ниво
  • Релокация на сектор – внасяне на нова индустрия от друго място
  • Диверсификация на базата на сходна технология – технологичната база на съществуваща индустрия помага за развитието на сравнително нова индустриална ниша
  • Подобряване на зряла индустрия – разширяване на дейността чрез вливане на нови производствени технологии или чрез подобрения в продуктите и услугите.

Според това как се развива индустрията, ролята на местните ВУЗ-ове също варира. Университетите по принцип ангажират местната общност и спомагат за нейното развитие в много различни насоки – чрез културни, интелектуални, архитектурни, естетични, артистични, спортни, развлекателни и други ресурси. Дори и да останем стриктно в икономическата сфера на тяхното въздействие, тези други влияния върху общността са също много значими. Но ако ролята на Университетите се категоризира по вид на приноса, отново 4 първични категории излизат на преден план:

  • Образование и обучение

ВУЗ-овете играят основна роля в развитието на местния човешки капитал на ниво бакалавър, магистър, доктор, по средата на професионалната кариера или като висш кадър.

  • Артикулиране и кодифициране знанието

Увеличава се количеството написано знание чрез научни публикации, патенти и прототипи на електронни и материални изделия.

  • Увеличаване на способността за научно и технологично решаване на проблеми

Това включва различни форми на подпомагане в създаването и развитието на предприятия, базирани на нови технологии, идеи и дисциплини. Освен това Университетите могат да изпълняват пазарни проучвания и развойна дейност с икономическите актьори, консултантска дейност и технологично лицензиране на фирми от частния сектор. Не на последно място те могат да снабдят икономическите актьори със специализирано оборудване и лаборатории.

  • Осигуряване на публично пространство за отворен диалог за насоките на индустриално развитие, пазарните и технологичните възможности

Това „пространство“, независимо дали е обвързано с конкретен сектор, включва срещи и конференции, форуми, инвеститорски визити, конкурси за бизнес планове, програми за междуотраслово сътрудничество, нетуъркинг с възпитаници на ВУЗ-а и много други.


Последни Обновини

Най-важният извод от изследването сочи, че ролята на Университетите в създаването на иновации зависи от сценария, по който се развива местната индустрия. Дори и да изпълнява всяка от изброените дейности, някои от тях са по-ясно изразени в различните случаи на индустриално развитие.

azupravlyavam-innovation-ahead-for-higher-education.jpg

В случай на зараждане на местна почва Университетите трябва да са осигуряват удобна среда за създаване на бизнес чрез инкубатори, работилници и ментори. Те трябва да следват политика на активно лицензиране на технологии и да посредничи за създаването на връзки между научните работници и предприемачите. Техните действия също така спомагат за очертаването на осезаем потенциал в индустрията, което може да привлече финансов и човешки капитал.

Във втория сценарии, релокация на сектор, Университетите осигуряват квалифицирана работна ръка за нуждите на новопоявилия се отрасъл най-вече чрез създаването на нови адаптирани образователни степени и програми за обучение. Друга функция, с която биха могли да помогнат е да съдействат на местните доставчици и подизпълнители с технически съвети и консултации.

Когато става въпрос за диверсификация на базата на сходна технология, ВУЗ-овете могат да помогнат в установяването на контакт между несвързани пазарни актьори с подходяща технологична база. Това би могло да се осъществи чрез организирането на форуми, на които да се обсъжда приложението на технологичните достижения на местната индустрия в различни сфери и с нови предназначения. Освен това те са способни да изградят идентичност за отрасъла на местна почва.

А в случай на подобряване на зряла индустрия ролята на Университетите е да допринасят за научното и технологично решаване на проблеми чрез изследователска и консултантска дейност. Освен това те могат да въведат образователни и стажантски програми с фокус върху конкретен отрасъл. Те могат да свикват беседи за предвиждане на пазара, срещи между потребители и доставчици или форуми за обмен на най-добрите местни практики и за сканиране на конкурентните практики.

Всичко това показва, че Униреситетите разполагат с многобройни начини, по които да въздействат върху местните процеси на иновиране. Забелязват се дори случаи, в които косвената подкрепа това да се случва е по-важна от директните действия за решаване на икономическите проблеми. Не е за пренебрегване фактът, че условията, практиките и подходът, които водят до успешна употреба на научното и технологично знание от местната индустрия, са зависими от нейното настоящо развитие. Затова Университетите трябва да подходят стратегически по отношение на участието си в процесите на иновиране. А когато това се случи и те наистина изградят стратегия в тази насока, те също така обслужват и първичната си функция да образова и да развива изследователска дейност


Източник:

Universities, Innovation, and the Competitiveness of Local Economies (Richard K. Lester, Industrial Performance Center, Massachusetts Institute of Technology)

Разпространява се свободно под лиценза на MIT Sloan School of Management.