Прогрес. Заедно!

Мега-тенденциите в съвременното общество

Съвременното общество представлява една изключително сложна амалгама от културни, етични, емоционални и поведенчески различия. Такова разнообразие на източници на информация, суб-култури, ценности и мнения е прецедент в човешката история. Многообразието от хора около нас прави обществото любопитен обект на наблюдение, но също така много труден за разчитане. 

Въпреки това нуждата да познаваме собственото си общество е от ключово значение, за да откриваме проблемите и нуждите му. За фирмите, институциите и НПО-тата тази информация е основата при създаването и поддържането на продукти и услуги. Маркетолозите и учените идентифицират поведението на обществото, и различни организации се захващат да задоволяват нуждите с лукративна цел или да решават проблемите с благородна цел. Някои съвременни компании дори успяват да съчетаят и двете, докато някои държавни структури не се справят дори и с едното от двете. 

Има обаче изследвания, които отличават определен брой мега-тенденции, диктуващи поведението и развитието на модерното общество.  Тук ще представим някои от тях, които ярко характеризират неговото поведение и предопределят множество по-малки тенденции, обхващащи различни групи и общности. 

• Урбанизация
Концентрирането на множество хора в градовете, което води до увеличени възможности за работа, образование, транспорт и осигуряване на жилище. Разходите и усилията, които полагат индивидът, фирмите, общностите и правителството, за да изпълняват функциите си, се намаляват. Създават се условия за по-бързо развитие благодарение на близостта, разнообразието и пазарната конкуренция. В същото време се зараждат социални проблеми като отчуждаването, стреса, нарастване на ежедневните разходи и ксенофобията. Урбанизацията също така дава възможност за по-висок стандарт на живот, предпазвайки хората от несигурността на живота сред природата. Животът в близост с много хора води до създаването на общности и развиване на обществените връзки между различни социални групи. Самите социални групи се обособяват около суб-култури, които се базират на сходни физически пространства и/или на ценности и възгледи. Близостта обаче води и до загуба на личното пространство, социален натиск и престъпност.

• Глобализация 
Глобализацията е следствие от модерните технологии, позволяващи бърз обмен на информация и бързо предвижване на хора и стоки по целия свят. За нея също така допринасят икономическите и външни политики, които намаляват пречките за обмен на хора и ресурси през граница. Това довежда до създаване на нови връзки между културите, внос-износ на поведения и разбирания и многократно увеличаване на взаимодействието с външния свят. Глобализацията днес не е само фактор в икономиката, но и в личностните отношения между хората. Много по-вероятно е един музикант да намери социална мрежа с хиляди други музиканти вместо да разчита на ограничена група от хора. Естественият резултат от тази взаимосвързаност е, че новостите в дадена социална мрежа стават тенденция навсякъде. Това означава, че вкусовете на потребителите се определят от влияния, които фирмите понякога много трудно могат да доловят.

• Персонализация 
Персонализацията е тази нужда, която кара хората да изискват адаптирани продукти и услуги само според техните вкусове и изисквания. В съвременното общество тя е в основата на решението за закупуване на даден продукт или услуга. Колкото по-адаптирани са те към начина на живот, навиците и вкусовете на потребителя, толкова по-вероятно е той да се възползва от тях. Фирмите правят мащабни проучвания на сегментите, в които се целят, за да предлагат т. нар. „масова персонализация“ – продукт, който може да се персонализира, но който много хора ще персонализират по еднакъв начин. Причините за съществуването на тази тенденция се крият в желанието на съвременния човек да има усещането, че е специален и различен, но не твърде различен, за да не изгуби връзка с общността си.

• Задлъжняване 
Все повече и повече хора живеят на кредит, за да си позволят удобствата, които желаят. Социалните ефекти на този феномен са свързани с натиска, който усеща човек да заживее както обществото очаква от него. Счита се за нормално да имаш собствено жилище, собствена кола, да си позволиш голям телевизор, дълга почивка и т.н. Икономическите механизми са развили алгоритми, които позволяват на един човек да задлъжнее за сметка на собствените си очаквани бъдещи приходи. По този начин за да си позволи дадени удобства, потребителят се задължава да спазва определен график на кариерно развитие, предопределен от задлъжнялостта му спрямо себе си. 

• Индивидуализъм 
Въпреки че човек живее във все по-многобройни общности и има все повече взаимодействие с други хора, той става все по-голям индивидуалист. Набляга се на личните качества, личните нужди, личната независимост, личните възгледи и личните проблеми. Обществото от индивидуалисти е такова, в което икономическите избори са автономни и не се влияят от корпорации или държавни институции. Това разбира се намира отражение в персонализацията като начин за себеизразяване и за демонстриране на личните нужди, противопоставяйки ги на колективните нужди. Това прави задачата на фирмите и институциите по-трудна, защото техните решения няма да намерят всеобщ прием, но също така именно индивидуализмът води до развитието на личните таланти и търсенето на индивида да остави следа зад себе си.

• Дигитализация 
Дигитализацията намира отражение в множество човешки дейности, които създават съдържание в електронен вариант. Развитието на Интернет и електронните медии води до дигитализирането на всичко от гишетата за билети до вестниците и писмата. С навлизането на социалните мрежи в ежедневието на хората дори се появяват тенденции, свързани с дигитализирането на личността, личното пространство и преживяванията. Вече дигиталното съдържание е неразделна част от реалността. Например човек който е свикнал да минава през електронни апликации за купуване на билети и чекиране на багаж може и да се чувства изгубен ако трябва да използва „нормалните“ процедури на летището. Съвременното общество вече има навика да разполага с информация навсякъде и по всяко време, да ползва услуги навсякъде и по всяко време и да борави с дигитални приложение без разлика в поколенията или хардуера. 

• Застаряване 
Съвременното общество има все по-висока средна възраст. Дори и при липса на емиграция, високият стандарт на живот и удължаването на продължителността на живот са достатъчни да доведат до застаряване. Това има сериозни последици върху обществото, тъй като основната част от решенията се взимат на база на нуждите на мнозинството – в случая, възрастните хора. Старите хора имат различни нужди от младите и различни разбирания за живота. Ако едните биха били по-заинтересовани от реформи, отваряне на възможности и подобряване на образованието, другите биха отделили същите усилия за запазване на статуквото, консолидиране и подобряване на пенсионната система. Заедно с това потребителските нужди на обществото се променят и носталгията става причина за закупуване, измествайки новаторството например. Пространствата също трябва да по-добре приспособени към хора със затруднено предвижване или намалени зрителни и слухови способности.

• Устойчивост
Промените в околната среда и възприемането, че хората са техният катализатор, води до тенденцията да се търси устойчиво развитие. Това включва идеята, че резултатите от човешката дейност не трябва да имат последици върху природата или поне ползите да анулират причинените негативи. Това води до редица от практики в множество отрасли – от архитектурата до управлението на отпадъците. Хората имат все по-голямо желание да станат активни участници в устойчиви проекти, тъй като се водят от разбирането, че допринасят бъдещите поколения все още да могат да се наслаждават на същите дарове от майката природа, на които и ние се наслаждаваме. Това ги прави етични консуматори и много компании възприемат ценностите им. Тази тенденция се свързва и с желанието за повишаване на качеството на живот в хармония с околната среда вместо за сметка на нея. Това обаче поставя множество предизвикателства пред инженерството, добива на суровини и законодателството.

• Непрекъсната промяна
Бързината на технологично развитие и кратките цикли на продуктов живот в множество отрасли водят до постоянно състояние на непрекъсната промяна. Не само формата на продуктите се променя през няколко години, но и услугите свързани с тях, начинът им на употреба, качеството им, инфраструктурата към тях, създаването на съдържание за тях и представянето им. Непрекъсната промяна е тенденция в почти всички третични отрасли на съвременната икономика – от информационните технологии до финансите. Днес човек трябва да се адаптира към нов интерфейс, продукт или услуга почти ежедневно, докато в миналото е било възможно да няма промяна в рамките на цял човешки живот.

• Постоянна тревога
Количеството информация и темпа на развитие на модерия свят са в основата на една постоянна тревога, която е осезаема в съвременното общество. Възможностите за потребление, преживявания, сравнение и обществения натиск водят до усещането, че във всеки един момент се случва нещо важно, всяко решение има огромни последици, всяко явление е уникално и всеки проблем е сериозен. В натоварения и комплексен свят, в който живеем, много по-отчетливо се усещат пропуснатите възможности, провалените планове и околните дразнители. В следствие на това хората търсят по-големи почивки, по-големи купони, по-големи концерти, по-големи спортни събития, повече социално одобрение и т.н.

• Местен патриотизъм 
Местният патриотизъм е явление, което се изразява в силна подкрепа за дейности и продукти от даден регион. В определи случаи хората биха отъждествили принадлежността им към дадена област с принадлежността им към държавата, в която живеят. Местният патриотизъм може да се изразява дори на квартално ниво, когато общността споделя отличителни белези изцяло за този квартал. Като резултат от него могат да се зародят различни суб-култури, които могат да бъдат базирани на ценности от ксенофобия до любов към местния деликатес. Също така това дава възможност за локално брандиране, диференциране и подпомагане на местната икономика във всякакви отрасли от туризъм през текстилна промишленост до занаятчийство.