Прогрес. Заедно!

Въведение в Обновини

България изпитва един огромен, неразбираем и абсолютно пренебрегнат дефицит от фактори, които да позволяват развитието и въвеждането на иновации в обществото. На страниците на Аз Управлявам дефиницията на иновацията е по всяка вероятност най-важната информация. Особено значение за разбирането на иновацията има понятието за „по-висока добавена стойност“. Не става въпрос само за парична стойност, но и за възприета стойност. Иновацията носи повече комфорт, удобство, функционалност, продуктивност, положителни емоции и всичко друго, което допринася за повишаването на удовлетвореността ни като директно засегнати от действието ѝ. 

 Ако иновацията е източник на по-висока добавена емоционална и парична стойност, неразбирането ѝ в най-страдащата и бедна членка на Европейския Съюз е най-малкото озадачаващо. Освен начин за реализация на личните качества и компетентност, тя е и основен двигател в развитието на обществото и повишаването на качеството на живот. В случая на България факторите, които обуславят възможностите за иновиране, са крайно недостатъчни, а нуждата от тях е чисто и просто равностойна на нуждата страната ни да достигне средноевропейски равнища на развитие.  

Пътищата за развитие не са един и два, но един-единствен доказано дава резултати и е ефективно въведен в регионите с най-голяма производителност, най-висок жизнен стандарт и най-качествено управление. Това е моделът на основаната на знание икономика - термин, въведен и популяризиран от Питър Дракър още през 1969. Отговаряща на конкретни принципи на управление и характеристики, които позволяват да се оптимизира и реализира потенциалът за развитие, основаната на знание икономика е неизбежна крачка пред българското общество като част от ЕС. 

Четири фактора са нужни за постигането на основана на знанието икономика:

1. Въвеждане на ефективно държавно управление

2. Развитие на предприемачеството.

3. Изграждане на подходяща среда за зараждането на иновации.

4. Оптимизиране на управлението на знанието

Рубриката Обновини е посветена на представянето на идеите и решенията, които имат силата да оформят едно проспериращо общество. Чрез Обновини липсата на информация, свързана със създаването на Иновационни екосистеми, ще бъде запълнена и процесът на качествена промяна ще бъде започнат.

Приятно четене!