Прогрес. Заедно!

Претеглена Средна Цена на Капитала (WACC)

Компаниите създават стойност за акционерите чрез генерирането на приходи от инвестирания капитал, които надвишават цената на този капитал. WACC е израз на тази цена и се използва, за да се прецени дали дадена замислена инвестиция/стратегия/проект/покупка си заслужава.

WACC се показва в процентна стойност, както лихва например. Така например, ако една фирма работи с 12% WACC, това означава, че трябва да се предприемат само инвестиции, които генерират възвръщаемост над тези 12%.

Цената на капитала за всяка инвестиция, независимо дали на ниво компания или проект, е скоростта на възвръщаемост, която инвеститорите очакват да получат дори и да бяха инвестирали другаде. Това прави цената на капитала вид пропуснати ползи.

Как се пресмята WACC?

Лесната част е дългът. В повечето случаи е ясно колко точно компанията трябва да заплати на банките и облигационерите за дългово финансиране. По-трудно е обаче капиталовото финансиране. Обикновено цената на капиталовото финансиране е по-висока от тази на дълговото финансиране, защото цената на капитала включва рискова премия. Калколурането ѝ е това, което прави изчисляването на WACC трудно.

Друго важно затруднение е в каква пропорция трябва да се използват дълга и капитала, за да се максимизира стойността за акционерите (оттук идва и „претеглена“ в WACC).

И за финал ставката на корпоративния данък също е важна, защото обикновено плащанията по лихви се приспадат от данъците. 

Формула

Дълг / ОФ х (цена на дълга) х (1-данъци)
+ Капитал / ОФ х (цена на капитала)
-----------------------------------
Претеглена Средна Цена на Капитала (WACC)

В тази формула:
• ОФ означава Общо финансиране. То съдържа сумата от пазарната стойност на капиталовото и дълговото финансиране. Проблем с ОФ е това дали и при какви обстоятелства да бъдат включени текущите пасиви като например търговски кредити.
• Данъци представлява ставката на корпоративния данък.

Пример

Представете си следнатата компания
• Пазарна стойност на дълга = 300 млн
• Пазарна стойност на капитала = 400 млн
• Цена на дълга = 8%
• Ставка на корпоративния данък = 35%
• Цена на капитала = 18%

WACC на тази компания е 
300 : 700 х 8% х (1-35%)
+ 400 : 700 х 18%
-----------------------------------
12,5% 

Обратно към Аз Управлявам Организацията