Прогрес. Заедно!

Целите на мениджмънта

Мениджмънтът като дейност има 4 основни цели:

 1. Постигане на максимални резултати с минимални усилия
  Търси се максимизиране на постижения като се влагат възможно най-малко усилия и ресурси. Мениджърът има за цел да мисли как да оптимизира потенциала и да използва дадените човешки, физически и финансови ресурси в преследване на най-добрите резултати.
 2. Увеличаване на производителността
  Чрез правилно използване на факторите на производителност, ефикасността може да бъде увеличена многократно. Това се постига чрез намаляване на разходите, брака и всякакъв вид загуби и води до спестяване на време, усилия и пари. Без тях растежът и просперитетът на организацията не би могъл да съществува. 
 3. Благоденствие за работодателя и служителите
  Мениджмънтът подсигурява гладкото и координирано функциониране на предприятието. Това включва обезпечаването на максимална печалба за работодателя от една страна и максимално облагодетелстване за служителите от друга страна под формата на условия за работа, подходяща система за възнаграждение и др. 
 4. Подобряване на обществото и социална справедливост
  Мениджмънтът служи като инструмент за напредване и развитие на обществото. Чрез повече продуктивност и заетост мениджмънтът осигурява по-добър стандарт на живот за всички. Това включва социална справедливост тъй като дава равни възможности на всеки. 

Обратно към Аз Управлявам Организацията