Прогрес. Заедно!

ПЕСТ анализ

ПЕСТ анализът е рамка, която стратегическите консултанти използват, за да сканират външната макро-среда, в която дадена организация работи. ПЕСТ е съкращение на английски от следните фактори:

  • Политически фактори
  • Икономически фактори
  • Социални фактори
  • Технологични фактори

Тези фактори играят важна роля за стратегическите възможности за създаване на стойност. Обаче те обикновено са извън обсега на компаниите и на тях трябва да се разглежда или като на възможности, които могат да бъдат оползотворени, или като на заплахи, които могат да повлияят негативно на дейността на фирмата. ПЕСТ факторите могат да варират между континентите, страните и дори регионите, така че този инструмент е задължителен за пълното разбиране на външната макро-среда.

Примери за ПЕСТ анализ

Политически фактори
• Регулации и защита на природата
• Таксуване и данъчна политика
• Международни търговски договори и рестрикции
• Защита на потребителите
• Закони, свързани със заетостта
• Режим на държавно управление
• Пазарно регулиране
• Политическа стабилност
• Сигурност

Социални фактори
• Разпределяне на приходите
• Демография, приръст на населението
• Работна мобилност на населението
• Разлики в начина на живот
• Предприемачески дух, навици на работа и на разтуха
• Образование
• Мода, образуване на истерии
• Здравни и хигиенични навици, разбиране за качество
• Условия за живот 

Икономика
• Икономически растеж
• Лихви и парична политика
• Правителствени разходи
• Политики срещу безработицата
• Данъци
• Обменен курс
• Инфлация
• Фаза на бизнес цикъла
• Доверие у потребителите

Технологии
• Правителствени разходи за научноизследователска и развойна дейност
• Индустриални усилия в технологиите
• Нови изобретения и разработки
• Степен на технологичен трансфер
• Жизнен цикъл и скорост на технологичното остаряване
• Използване и цена на енергията
• Промени в информационните технологии
• Промени в интернет
• Промени в мобилните технологии

Въвеждането на информация в ПЕСТ анализа е сравнително лесно и може да стане чрез брейнстроминг. Употребата му може да варира от стратегическо и бизнес планиране през маркетингово планиране до разработване на продукти и изследователски доклади.

Понякога се използват разширени форми на ПЕСТ анализа като например СЛЕПТ (вкл. Легални фактори) или СТЕЕПЛЕ анализ, който включва социални, технологични, икономически, естествени (природни), политически, легални и етични фактори. Понякога географските фактори също могат да бъдат от значение.

Обратно към Аз Управлявам Организацията