Прогрес. Заедно!

Модел PAEI

Моделът PAEI от Адизес описва четирите ключови типа мениджъри, за да сформират успешен мениджърски екип. Това са:
• Производителят (Producer)
• Администраторът (Administrator)
• Предприемачът (Entrepreneur)
• Интеграторът (Integrator)

Замисълът на този модел е, че няма такъв лидер, който да посрещне всички нужди в една организация. Тя трябва да състави екип от мениджъри, за да успее да се справи с комплексната реалност на съвременното бизнес управление. Той ни учи, че не е нужно на всяка роля да отговаря една единствена личност и обратно. Напротив, успешният екип може да бъде съставен от повече или по-малко от 4-ма човека стига качествата, които всяка роля носи със себе си, да са на разположение на екипът, когато той навлиза от една ситуация в друга. 

Значението на всяка една от ролите е определена от Адизес в абсолютна и относителна стойност според фактори като:
• Вид на организацията
• Размер на организацията
• Външна среда на организацията
• Етапите на развитие на организацията

Моделът PAEI може да бъде използван, за да се съберат правилните хора, които да работят заедно за създаване на възможно най-много стойност. Освен това той е полезен в нагледното обяснение на това защо хората трябва взаимно да оценяват подхода и стила на останалите.

Обратно към Аз Управлявам Организацията