Прогрес. Заедно!

Нетна настояща стойност

Нетната настояща стойност (Net present value) на дадена инвестиция (проект) е разликата между дисконтираните парични потоци, които се очакват от инвестицията, и размера на инвестираната сума. Това е обичаен метод за оценка (най-често на проекти), който обхваща следните стъпки:

  1. Изчисляване на очакваните свободни парични потоци вследствие на инвестицията
  2. Дисконтиране на стойността на капитала (лихва, коригираща влиянието на времето и риска). Този междинен резултат се нарича Настояща стойност (Present value)
  3. Изваждане на първоначалната инвестиция и се получава нетната настояща стойност (NPV).

Следователно NPV е сумата, която изразява колко стойност ще създаде от инвестицията в бъдеще.

Въпреки че NPV се използва широко за взимане на инвестиционни решения, то се изчислява при определени допускания към настоящия момент и не взима предвид възможността от преждевременни промени в ситуацията.

Обратно към Аз Управлявам Организацията