Прогрес. Заедно!

Наука или изкуство

Наука ли е мениджмънтът? Науката е систематизирано познание, принадлежащо на определена област на знанието, която съдържа основни факти, които обясняват определени явления. Тя установява причинно-следствена връзка между две или повече променливи и посочва принципите, които ръководят техните взаимодействия. Тези принципи се развити с помощта на научни методики, които обуславят дали една дисциплина е научна или не:

 1. Общоприети принципи
  Научни принципи, които изхождат от основните истини за една област на знанието. Те са приложими във всички ситуации, по всяко време и навсякъде (напр. гравитацията). В мениджмънта подобен принцип и това един подчинен да има само един началник.
 2. Експериментиране и наблюдение
  Всеки научен принцип изхожда от научно изследване и подлежи на доказване, които го прави основан на логиката (напр. въртенето на планетите около слънцето). Фундаменталните закони на мениджмънта също са развити в следствие на доказани резултати от практиките на огромен брой мениджъри.
 3. Причинно-следствена връзка
  Всяка научна дисциплина установява подобни връзки, които обясняват взаимодействията между 2 или повече променливи (напр. при нагорещяване металите се разширяват). В мениджмънта подобна причинно-следвена връзка би било намаляването на възнаграждението, което води до влошаване на продуктивността.
 4. Валидност и предвидимост
  Научните принципи могат да бъдат тествани във всеки един момент и винаги ще дадат едни и същи резултати (напр. два атома водород и два атома кислород винаги ще се съединят в една молекула вода). В мениджмънта ако се прекъсне информационния поток от служителите към началниците можем да очакваме, че началниците ще взимат решения, които са неадекватни спрямо ситуацията. 

Въпреки че мениджмънта не е точна наука като физиката и химията, не може да се отрече, че тази област разполага със систематизирано познание. Причината да е неточна наука се дължи на това, че той се занимава с човешки същества и е твърде трудно да се предвиди с точност тяхното поведение. Това е „гъвкава“ наука, чиито теории и принципи могат да дадат различни резултати в различни моменти.  

А дали мениджмънтът е изкуство? Същността на изкуството е да се използват знания и умения в стремежа да се постигне желан резултат. Едно изкуство се състои от:

 1. Практическо знание
  За да стане добър художник, един човек не само трябва да познава цветовете и четките, но и да знае как практически да използва в различни ситуации според размера и предназначението. Един мениджър може да знае принципите за мотивиране на един екип, но ако средното текучество е 5 месеца, явно не успява да ги въведе на практика.
 2. Лични умения
  Теоретичската подготовка на всеки творец е една и съща, но резултатите им зависят от личния им подход, стил и качества. В една компания може да има 7 отдела, но само един от тях да бъде ръководен успешно, въпреки че всички мениджъри разполагат с едни и същи дадености. 
 3. Творчество
  Творчеството е комбинация от интелигентност и въображение, с което всеки творец оставя своята следа в неговата дисциплина. В мениджмънта ръководенето на непредсказуемо човешко поведение в постоянно променящи се външни условия изисква голяма доза творчество. 
 4. Усъвършенстване
  Постоянната практика води до усъвършенстване. В практикуването на мениджмънт има моменти на проба-грешка, но с течение на времето то се усъвъшенства и достига нови висини. 
 5. Целенасочено
  При създаването на едно произведение на изкуството се търси някакъв ефект или резултат в очите на твореца. Мениджърите създават практики, които да доведат до растеж и успех в техните очи. 

Мениджмънтът демонстрира всички характеристики на изкуството понеже представлява приложение на познати научни принципи. Той е изкуство, защото моделира поведението и отношението на работещи хора, търсейки да се постигнат желани резултати. 

Това прави мениджмънта едновременно наука и изкуство. Науката предоставя знанието за мениджърските принципи, а изкуството се занимава с приложението на познанията и уменията. Науката учи мениджъра „какво“, а изкуството „как“. 

Старата поговорка, че „Човек се ражда мениджър“ отдавна е заменена от „Човек се научава да бъде мениджър“. Някои дори твърдят, че мениджмънтът е най-старото изкуство и най-младата наука. 

Обратно към Аз Управлявам Организацията