Прогрес. Заедно!

Пазарна Добавена Стойност

Пазарната Добавена Стойност (ПДС, на английски MVA) е разликата между пазарната капиталова оценка на едно акционерно дружество и сумата на коригираните балансови стойности на капитала и дълга, инвестирани в компанията. С други думи тя е сумата от всички капиталови вземания от компанията, пазарната стойност на дълга и пазарната стойност на капитала.

Колкото по-висока е ПДС, толкова по-добре. Висока ПДС показва, че компанията е генерирала съществени ползи за акционерите. Индикаторът е равен на настоящата стойност на всички бъдещи очаквани Икономически Добавени Стойности. Отрицателна ПДС означава, че стойността на мениджърските действия и инвестициите е по-ниска от стойността, която която компанията притежава на капиталовите пазари. Това означава, че тя е унищожила от собствената си стойност.

Формула

Пазарната стойност на компанията
- Инвестирания капитал в компанията
------------------------------------------
Пазарна Добавена Стойност (ПДС)

Бележки

• Целта е да се увеличава ПДС, а не да се увеличава стойността на фирмата. Второто може лесно да се постигне ако се инвестират все по-големи суми.
• ПДС не взима предвид пропуснатите ползи от инвестирания капитал
• ПДС не взима предвид междинната парична възвръщаемост на акционерите
• ПДС не може да се използва на ниво фирмен отдел или за частни компании, които не присъстват на фондовата борса.

Обратно към Аз Управлявам Организацията