Прогрес. Заедно!

Пазарно позициониране

Пазарното позициониране е маркетингова техника за създаване на възприятие у потребителите за продукт, марка или фирмена репутация. Въведен за първи път от Траут и Райс, терминът получава следното обяснение: „Позиционирането не е това, което правиш с продукта. Позиционирането е това, което правиш с умът на потенциалните клиенти. Това означава да поставиш продуктът на в тяхното съзнание.“ 

От тогава насам позиционирането е техниката, която маркетинговите специалисти използват, за да се опитат да създадат идентичност на продукт, марка или фирма във възприятието на целевия пазар. Това, което е от значение, е как потенциалните купувачи гледат на продукта и се изразява спрямо позиция на конкурентите. Типични инструменти за позициониране са пазарните проучвания, някои статистически техники и графичното изобразяване на карта на възприятията.

Успешната стратегия за позициониране обикновено се корени в устойчивото конкурентно предимство на организацията. Позиционирането може да се основава на няколко неща, измежду които:

 • Характеристики на продукта
 • Ползи, нужди или решения
 • Категоризиране на употребата
 • Случаите на употреба
 • Сравнение с друг продукт
 • Разбиване на продуктов сегмент

Три основи на позиционирането могат да се наблюдават:

 1. Функционално позициониране – решава проблеми, създава ползи за потребителите
 2. Символично позициониране – стимулира егото и чувството за социална принадлежност 
 3. Емоционално позициониране – стимулира сетивата, умственото развитие или светогледа

Обикновено процесът на позициониране включва следните етапи:

 • Разпознаване на конкурентните продукти
 • Разпознаване на характеристиките (измеренията), които определят продуктовото „пространство“
 • Събиране на информация от представителна извадка от потребители за тяхното възприятие към всеки продукт спрямо измеренията
 • Определяне на това какво място заема всеки продукт в съзнанието на потребителите
 • Определяне на мястото на всеки продукт в продуктовото пространство
 • Определяне на предпочитаната или идеалната комбинация от продуктови характеристики според целевия пазар
 • Изследване на съответствията между позициите на конкурентните продукти, вашия продукт и идеалния продукт
 • Избиране на оптимална позиция

Обратно към Аз Управлявам Организацията