Прогрес. Заедно!

Процесът мениджмънт

Погледнат като процес, мениджмънтът представлява последователност от взаимносвързани операции. Това е процесът, чрез който мениджмънтът създава, управлява и насочва целенасочено дадена организация чрез систематични, координирани и съвместни човешки усилия. Според Джордж Робърт Тери “Мениджмънтът е определен процес, състоящ се от планиране, организиране, извършване и контролиране, с цел да се достигнат поставените цели, използвайки човешки и други ресурси.“

Когато разглеждаме мениджмънта като процес, има 3 аспекта, които трябва да се вземат под внимание:

  • Мениджмънтът е обществен процес
    Тъй като човешкият фактор е най-важният измежду всички, затова мениджмънтът се занимава с развиването на връзките между хората. Задължение на мениджмънта е да създава взаимоотношения, които са продуктивни и полезни за постигането на организационните цели.
  • Мениджмънтът е интегриращ процес
    Той се заема с обединяването на човешки, физически и финансови ресурси в името на организационната дейност. Затова негово важно качество е да създава хармония и единство между разнопочни фактори. 
  • Мениджмънтът като постоянна дейност
    Това е процес, който няма крайна точка. Мениджмънтът постоянно идентифицира проблеми, които се стреми да решава, взимайки адекватни мерки. Той винаги е дейност в развитие. 

Обратно към Аз Управлявам Организацията