Прогрес. Заедно!

Дейността мениджмънт

Мениджмънтът по нищо не се различава от другите човешки дейности като писане, играене, хранене, готвене и т.н. Извършването на дейността „мениджмънт“ означава, че човек достига дадени цели, управлявайки усилията на други хора. Това включва

  • Информационни дейности
    За функционирането на организацията мениджърът постоянно трябва да получава и да дава устна и писмена информация. Нейната ефективност зависи от поддържането на връзка, по която се предава информацията по хоризонтала (между началници и подчинени) и по вертикала (между отдели и функции). 
  • Взимане на решения
    На практика всички задачи на мениджъра зависят от вече взети решения или избори, които предстоят да бъдат направени. По този начин мениджърите са постоянно въвлечени във взимане на конкретни решения от различно естество, тъй като решенията на един мениджър се превръщат в основа за действия или за решения на други места в организацията (напр. решението как да се продава даден продукт влияе върху решенията как да се рекламира същия този продукт. Същевременно решението на кого да се продава продукта влияе на това как са се продава той).
  • Междуличностни взаимоотношения
    Мениджмънтът изисква да се постигат цели чрез други хора. Затова мениджърите имат за задача да взоимодействат с началници и с подчинени. Добрите отношения са ключов фактор, които могат да доведат до справянето с някой проблем или препятствие. 

Обратно към Аз Управлявам Организацията