Прогрес. Заедно!

Управление чрез цели

Управлението чрез цели (УЧЦ) разчита на задаването на цел за всеки служител и впоследствие на сравняване и ръководене на производителността им спрямо целта, която е била зададена. Този подход цели да увеличи общата организационна производителност като се разпределят стратегически цели и съответстващите им задачи из организацията. В идеалния случай, служителите са снабдени с голямо количество информация за своите цели, срокове, измервания и т.н. УЧЦ включва постоянен мониторинг и обратна връзка в процеса на постигане на целите.

За първи път УЧЦ е споменато от Питър Дракър в неговата книга „Мениджмънта като практика“ от 1954 г. Според него мениджърите трябва да избягват „капана на вършенето“ – да бъдат толкова концентрирани в ежедневните си задачи, че да забравят основната си функция или цел. Една от основните точки относно УЧЦ е, че вместо планирането на стратегията да се извършва само от неколцина директори, всички мениджъри трябва да участват, за да се увеличи приложимостта на плана. Друг аспект на УЧЦ е, че мениджърите трябва да въведат широк спектър от системи за подобряване на продуктивността, създадени за да задържат организацията в правилната посока. 

Принципите на УЧЦ са:

  • Разслояване на организационните цели чрез създаване на под-цели
  • Конкретни цели за всеки член на организацията
  • Взимане на решения чрез активно участие на всеки, който има отношение спрямо тях
  • Ясно определяне на сроковете
  • Оценяване на производителността и предоставяне на обратна връзка

Питър Дракър също така въвежда метода SMART за проверяване на обосноваността на всяка цел:

  • Конкретна (Specific)
  • Измерима (Measurable)
  • Постижива (Achievable)
  • Реалистична (Realistic)
  • Имаща времево изражение (Time-related)

 

Обратно към Аз Управлявам Организацията