Прогрес. Заедно!

Измерване на интелектуалния капитал

Измерването на интелектуалния капитал е известно като MAGIC (Measuring and Accounting Intellectual Capital) и представлява европейски научноизследователски проект, отчасти финансиран от Европейската Комисия. Целта на проекта е била да се развие методология и система за измерване на интелектуалния капитал в една организация. 

Проектът MAGIC разделя интелектуалния капитал в четири категории:

  • Човешки капитал – включва всички умения, експертиза и компетенции на организацията да реагира на пазарните изисквания и потребителските нужди. Ръководните способности/проблеми и лидерството също са част от него.
  • Организационен капитал – включва всички компетенции на организацията, нейната инфраструктура и организационни процеси за създаване на продукти и услуги за пазара.
  • Пазарен капитал – представлява способностите на организацията да взаимодейства с външни актьори като потребители, партньори, доставчици и други заинтересовани страни.
  • Иновативен капитал – отнася се до организационните способности да се обновява, да се създават иновации, да се подобрява и развива неизползван потенциал както и да се създава благосъстояние в дългосрочен план.

Обратно към Аз Управлявам Организацията