Прогрес. Заедно!

Какво е мениджмънт?

Мениджмънтът е широкоразпространено явление, което може да бъде определено като управление и/или стопанисване. Всяка организация в бизнеса, политиката, културата или обществото е въвлечена в практикуване на мениджмънт, защото именно той помага и насочва усилията към крайната цел.

Според Харолд Куунц „Мениджмънтът е изкуството да се довежда една работа до край чрез и заедно с хората във формално организирани групи. Това е изкуството да се създава среда, в която хората са продуктивни, а отделните личности си сътрудничат за постигането на общи цели.“ За Фредерик У. Тейлър „Мениджмънтът е изкуството да знаеш какво да правиш и кога да го правиш, за да го видиш свършено по най-добрия и ефикасен начин.“ 

Мениджмънтът е целенасочена дейност. Той е това, което направлява груповите усилия към осъществяването на конкретни предопределени цели. Това е процесът на работа заедно със и чрез други хора, за да се постигнат в действителност желаните резултати, ефективно използвайки ограничени ресурси в постоянно променящ се свят. 

Мениджмънтът е обвързан с обуславянето на благоприятна работна среда – чрез него се въвеждат различни фактори, които я правят продуктивна. Затова той е отговорен за създаването на такива условия, които отключват възможността за полагане на максимални усилия така, че хората да извършват задачите си ефективно и ефикасно. 

Добрият мениджмънт включва и двете – ефективност и ефикасност. Ефективната организация прави правилните неща по правилния начин или с други думи достига поставените цели. Ефикасната организация е тази, която си върши работата гладко, с най-ниски разходи и най-малка загуба на ресурси.  

Обратно към Аз Управлявам Организацията