Прогрес. Заедно!

Кайзен

Кайзен е японски метод за продължителна, постепенна промяна с цел усъвършенстване. Всъщност Кайзен е философия за начин на живот, според която всеки аспект от ежедневието ни подлежи на постоянно подобряване. Той е в основата на множество други японски мениджърски концепции, свързани с работните взаимоотношения и качеството в работата. Ключовите компоненти на Кайзен са качеството, усилието, активното участие на всички служители, комуникацията и възприемането на промяната.

За японските компании съществува ясно разграничение между иновация (радикална промяна) и Кайзен (постепенна промяна). Буквално Кайзен означава промяна (кай) към по-добро (зен).

В основата си Кайзен се състои от 5 елемента:
1. Работа в екип
2. Лична дисциплина
3. Силен дух
4. Търсене на качество
5. Предлагане на подобрения

При въвеждане на практика възникват 3 ключови фактора за постигане на Кайзен:
• Премахване на излишъците и липсата на ефективност
• Рамката 5S на Кайзен за порядъчно стопанисване:
    - Сеири – спретнатост
    - Сеитон – подреденост
    - Сеисо – чистота
    - Сейкецу – прозрачност
    - Сицуке – дисциплина
• Създаване на стандарти

Трудно е да се даде общовалиден съвет как и кога да се прилага Кайзен. Пределно ясно е обаче, че той се вписва идеално в ситуации, които предполагат дългосрочна промяна в култури с ясно изразен колективизъм. Една култура, базирана на индивидуализма и краткосрочни успехи, често е по-поддатлива за въвеждане на методи като Реинжинеринг на Бизнес Процесите (РБП). 

В сравнение с него Кайзен е философия, която е далеч повече ориентирана към хората. По-лесна е за въвеждане, но изисква самодисциплина в дългосрочен план. РБП от друга страна е по-труден за прилагане и ориентиран към технологиите. Той е способен да задейства радикални подобрения, но изисква сериозни мениджърски умения за ръководене на промяната.

Обратно към Аз Управлявам Организацията