Прогрес. Заедно!

Икономическа Добавена Стойност

Икономическата Добавена Стойност (ИДС, на английски EVA) е метод за оценяване на финансовата продуктивност, за да се пресметне истинската икономическа печалба на корпорацията. ИДС може да се сметне като от Нетната оперативна печалба след данъци и такси се извадят разноските по инвестирания капитал (WACC).

ИДС е предполагаема стойност на това с колко приходите от една инвестиция надвишават или недостигат за да достигнат минималната норма за възвръщаемост на акционерите или заемодателите (при сходен риск).

За разлика от показателите, основани на пазара като ПДС, ИДС може да се приложи на ниво фирмен отдел.
За разлика от показателите, основани на фондовата борса, ИДС е последователен и може да се използва като оценка на производителността в дългосрочен план.
За разлика от счетоводната печалба, като Оперативни приходи, Чиста печалба и Печалба на акция, ИДС е икономически показател, основан на идеята, че приходите от бизнеса трябва да покриват и оперативните, и капиталовите разходи.

Формула

Нетни продажби
- Оперативни разходи
----------------------------
Оперативни приходи (EBIT)
- Данъци и Такси
----------------------------
Нетна Оперативна Печалба след Данаците (NOPAD)
- Промяна в Капитала (Инвестиран капитал х Цена на капитала)
----------------------------
Икономическа Добавена Стойност (ИДС)

ИДС в практиката

ИДС може да се използва за:
• Задаване на организационни цели
• Измерване на продуктивността
• Определяне на бонуси
• Комуникация с акционерите и инвеститорите
• Стимул за мениджърите
• Бюджетиране на капитала
•  Корпоративно остойностяване
• Анализ на дяловите ценни книжа

Обратно към Аз Управлявам Организацията