Прогрес. Заедно!

Културни измерения

Хеерт Хофстеде е холандски социален психолог, който изследва човешкото поведение по целия свят, и открива, че няма такова нещо като универсален управленски метод или бизнес теория, която да е валидна навсякъде. Дори самата дума „управление“ има различни корени и значения в езиците по света. Затова мениджмънта не може да е изолирано явление, което да се разглежда встрани от функционирането на едно общество. Той взаимодейства с това, което се случва в семейството, в училище, в политиката и в държавното управление. Освен това той е свързан и с религиозните вярвания и възгледите по отношение на науката.

Затова Хофстеде изработва модел на културните измерения. Това е рамкова схема, която описва пет вида разлики (измерения) или по-точно ценностни системи, различаващи се във всяка култура.

  • Разстояние до властта – отнася се до степента на неравенство между хората в една йерархия, което обществото смята за нормално. 
  • Индивидуализъм срещу колективизъм – описва доколко хората чувстват, че би трябвало да се грижат за себе си, семействата си, общността им, фирмата им и т.н.
  • Мъжественост срещу Женственост – описва доколко една култура е фокусирана върху притежанието, отстояването и получаването на неща спрямо друга култура, в която акцентът е поставен върху хората, чувствата и качеството на живот.
  • Избягване на несигурността – отнася се до степента на предпочитание в полза на реда и структурата или в полза на липсата на структура и подреждане
  • Прагматизъм срещу нормативност – отнася се до времевото измерение на ценностите като например уважение към традицията и социален натиск спрямо новите идеи или възползване от новите тенденции и поглед към бъдещето.
  • Задоволяване срещу сдържаност – отговаря на степента на изразяване на това, което носи удоволствие и противопоставянето между свободно задоволяване на основните нужди и желания или сдържаност под натиска на социалните норми.

За да разбере особеностите на мениджмънта в една държава, човек трябва да има и знание, и съпричастие, които да са в унисон с местната култура. Без да поставя критерии за правилно и неправилно, всеки трябва да е наясно, че хората мислят, чувстват и действат според собствените си преживявания особено когато са в чужда обстановка.

Обратно към Аз Управлявам Организацията
Открийте резултатите за българската култура тук.