Прогрес. Заедно!

Основни компетенции

Моделът на Основните Компетенции (ОК), изработен от Хамел и Прахалад, е основан на разбирането, че стратегическия процес трябва да започва с основните силни страни на организацията. Това е стратегия от вътре навън. 

core competency.png

За разлика от подхода „от вън навътре“ (като модела за 5-те сили на Портър), който поставя пазара, конкуренцията и потребителите в началната точка на съставянето на стратегия, ОК представлява противоположна философия. Заявявайки, че в дългосрочен план конкурентноспособността произхожда от способността да се изградят ключови и устойчиви основни компетенции. Истинските източници на предимство трябва да бъдат потърсени в способността на мениджърите да консолидират технологиите и уменията в компанията в компетенции, които дават възможност на бизнеса да се адаптира бързо към променящите се условия. Като ОК могат да бъдат разглеждани всякакъв набор от специфични, вродени, интегрирани и приложени знания, умения и поведения.

В статията „Основните компетенции на корпорацията“ (1990) Хамел и Прахалад отхвърлят възможността за създаване на порфолио от отдели, които работят на различни пазари, като успешна организационна стратегия. Според тях „Стратегическия Бизнес Отдел“ като форма за пресъздаване на цяла фирма в структурата на по-голяма компания е отживелица. Вследствие на това организациите трябва да бъдат изградени около ядро от ключови, споделени компетенции.

Бизнес отделите трябва да използват и развиват ОК. Фирменото ядро не трябва да е просто още един слой счетоводство, а трябва да добавя стойност, изготвяйки стратегическата архитектура, която насочва процеса на придобиване на компетенции. Има три теста за идентифициране на ОК:

  • Те дават достъп до широк спектър от пазари
  • Те са възприети като значителен принос към потребителската стойност на крайния продукт
  • Те трябва да са трудни за имитиране от конкурентите

Обратно към Аз Управлявам Организацията