Прогрес. Заедно!

Реинжинеринг на Бизнес Процесите

Реинжинерингът на Бизнес Процесите (РБП) е дефиниран от Майкъл Хамър и Джеймс Чампи като „фундаментално преосмисляне и радикална преработка на организационните процеси с цел да се постигнат драстични подобрения спрямо настоящия момент по отношение на разходите, услугите и бързината.“ Водещият фактор в РБП е създаване на допълнителна стойност за клиента, а технологиите играят централна роля в това да създадат нужните предпоставки. 

Томас Дейвънпорт препоръчва 5 стъпки за прилагане на РБП:

 1. Развиване на бизнес визия и конкретни цели 
  РБП се задвижва от визия за бъдещето, която отговаря на специфични бизнес цели като намаляване на разходите, подобряване на качеството и т.н.
 2. Идентифициране на бизнес процесите за преработка
  Повечето компании се съсредоточават единствено в тези процеси, които са от най-голямо значение и чиято промяна би довела до най-очевидни резултати. По-малко са фирмите, които идентифицират абсолютно всички организационни процеси и впоследствие ги проиритизират според това кои имат най-спешна нужда от преработка.
 3. Разбиране и измерване на съществуващите процеси
  Това се прави с цел да се избягват предишни грешки и да се създаде основа за бъдещи подобрения. 
 4. Идентифициране на технологии-двигатели
  Нужно е да се знае какви информационни и други технологии съществуват, за да отключат нови нива на ефективност в организационните процеси.
 5. Дизайн и изграждане на прототип на новия процес
  Самото създаване на нов организациенен процес не бива да се разглежда като завършек на РБП. То по-скоро трябва да се разглежда като прототип с бъдещи итерации. Тази връзка между РБП и прототипирането прави методът да бъде гъвкав и ориентиран към задоволяване на клиентите. 

Като 6-та стъпка на РБП някои споменават адаптацията към организационната структура и модела на управление. 

Кога РБП трябва да бъде прилаган?
Въпреки че няма общовалидна формула, някои фактори могат да бъдат взети предвид:
• Успява ли конкуренцията да задмине фирмата без да разполага с по-добри ресурси?
• Съществуват ли много конфликтни точки в компанията?
• Има ли нужда от прекалено много и чести работни срещи?
• Има ли прекалено много хаотични канали за комуникация (имейли, записки и други)?
• Има ли възможност за по-постепен подход за въвеждане на подобрения (виж Кайзен)?

Ако сравним двата подхода, Кайзен е философия, която е далеч повече ориентирана към хората. По-лесна е за въвеждане, но изисква самодисциплина в дългосрочен план. РБП от друга страна е по-труден за прилагате и ориентиран към технологиите. Той е способен да задейства радикални подобрения, но изисква сериозни мениджърски умения за ръководене на промяната.

Обратно към Аз Управлявам Организацията