Прогрес. Заедно!

Модел 7S на McKinsey

Моделът 7S на McKinsey описва как може холистично и ефективно да се организира една компания. Взети заедно, тези фактори определят как функционира една организация.

Споделена стойност
Взаимосвързаният център на модела. Показва какви са убежденията на организацията и в какво вярва. Основни разбирания и поведения. 

Стратегия
Планът за разпределение на оскъдните ресурси на една фирма, които с течение на времето да помогнат за постигането на установените цели. Свързана е със средата, конкурентите и потребителите.

Структура
Начинът, по който организационните отдели са свързани един с друг. Те могат да са централизирани с функционални отдели (йерархия с дирекции според функцията им), децентрализирани (настоящата тенденция в големите компании), матрични, холдинг, мрежови и т.н.

Система
Процедурите, процесите и рутинните действия, които определят как се върши важната работа. В това число влизат финансовите системи, назначаването на служители, мотивирането, информационните системи и т.н.

Служители
Количество и видове персонал в организацията.

Стил
Културни особености на организацията как мениджърите се държат, за да постигнат целите си. Стилът на управление.

Способности
Отличителни качества на служителите или на организацията като цяло. Основни компетенции.

 

Обратно към Аз Управлявам Организацията