Прогрес. Заедно!

Дизайн Мислене – Защо е важно?

Дизайн Мисленето (Design Thinking) е вярата в това, че нашите действия са от значение и че съществуват целенасочени процеси за достигането на нови, нужни решения, които водят до положителни последици. То ни дава увереност в нашите собствени креативни умения и ни предлага процес за превръщане на тежки предизвикателства във възможности за създаване. Накратко Дизайн Мисленето е вярата, че нови и по-добри неща са възможни и ние можем да сме причината те да се случат. И този вид оптимизъм е наистина нужен за да постигнем каквото и да е било.

 

Дизайн на значение

 

Дизайн Мисленето е междудисциплинарен подход, който комбинира различни методи и похвати от няколко сфери. То е нов начин на мислене, а не самостоятелен отрасъл. Какво обаче го прави важно и все по-необходимо?

Иновациите, създадени чрез дизайн, допълват пазарната логика. За да има иновации, човек трябва да се съсредоточи в разработката и въвеждането на нови технологии и в откриването/създаването на нови пазари. Освен тези технологични и пазарни фактори, основното нововъведение на Дизайн мисленето е придаването на нови значения на продуктите, услугите и отношенията. Понеже „нещата трябва да имат форма, за да бъдат видяни, но трябва да имат значение, за да бъдат разбрани и използвани“ (Крипендорф, 1989) природата на дизайнът е да придава значение. Предизвиквайки закоравели разбирания, поведения и чувства, „дизайн мислителите“ създават решения, които генерират нови значения и активират различни вплетени в човешките преживявания елементи – когнитивни, емоционални, сетивни. 

 

Дизайн мисленето като практика обикновено води до създаването на системи и процеси, които целят да предоставят холистично решение за потребителите.


Тъй като Дизайн мисленето е съчетанието на графичен дизайн, технологична приложимост и бизнес успеваемост, резултатът винаги е създаване на нови продукти, услуги и процеси. Но не това е важното.

Важното е, че то е универсално. Основната полза от Дизайн мисленето е в подхода за решаване на проблеми. Това го прави приложимо във всяка сфера и примерите за това са много. Дизайн мислене се използва в образованието, здравеопазването, социалното предприемачество, автомобилостроенето и т.н. Вижте едва няколко от многобройните примери за версатилността на дизайн мисленето.

Важното е, че то е визуално. Разбира се връзката с графичния дизайн е налице, но не тя е определящата в случая. Истината е, че дизайн мисленето често адресира проблеми в сивата зона между индустриалните отрасли, правителствения и неправителствения сектор и т.н. Те рядко са добре дефинирани, а идеите и информацията, свързани с тях, са обемни и сложни. За да бъдат споделени, разбрани и използвани те трябва да бъдат изразени по визуален път.

Важното е, че то е радикално. Дизайн мисленето решава проблеми на фундаментално ниво. Подходът не си поставя за самоцел намирането на решение в рамките на обстоятелствата, в които проблемът съществува. Напротив, търсят се първопричините в мотивите на хората, които са засегнати, за да се намери отговор, който създава нова среда, нови обстоятелства, в които проблемът липсва.